Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

9η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
28 Ιανουαρίου 2015

 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας).


πηγές:
http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,96295,33_96308:33_96321&_dad=portal&_schema=PORTAL